अन्यख्या तिवादीया विद्वत्संगोष्ठी : संस्कृत पीडीऍफ़ पुस्तक – ग्रन्थ | Anyakhya Tiwadiya Vidwatsangoshthi : Sanskrit PDF Book – Granth

Pustak Ka Vivaran : “Mayaya kr̥to yo antarasarga: Satu apartha’eva abhati… Antarabhanat‌ talasparse ca brahmabhanat‌ tadaiva gacchatiti nirmulatvam‌” ityadi uktam‌.“Padhyastha matranuvado va mayabadivada” Ityapi uktam‌. Ata jnayate indriyaviṣayayo: Sambandhe saman’yajnananantaraṁ yad‌ bud’dhi maya mayika padartha nirmaya bud’dhiviṣayi karayati tad‌ baud’dha jnanaṁ bhramatmaka tadbiṣaya: Ca mayiko baud’dho ghaṭadi:. Ayameva bud’dha bhataḥ padartha: “Antairalikri sr̥ṣṭi:………..

Description about eBook : Mayaya kruto yo antarasarga: satu aparthaev abhati … antarabhanat talasparshe cha brahmabhanat tadayav gachchatiti nirmulatvam. “Padhyastha matranuvado or Mayabadivad” etc. Ato jnayate indriyavishayayo: sambandhe samarajya nanantaram yadra buddhi maya mayik padaar nirmay buddhivishi karyati tadra buddha gyanam bhramatmak tadbishay: cha mayiko buddho ghatadi :. Ayamev Buddha Rice: Matter: “Antaralikri Srishti: ………..

44 Books पर उपलब्ध सभी हिंदी पुस्तकों कोदेखने के लिए – यहाँ दबायें